Regulamin konkursu literackiego „RUBIEŻE RZECZYWISTOŚCI”

(29.06.2018)

I
Organizator konkursu. Organizatorem konkursu literackiego „RUBIEŻE RZECZYWISTOŚCI”, zwanego dalej „Konkursem” jest Bibliotekarium.pl portal internetowy należący do NEVICOM sp. z o.o., - zwany dalej „Organizatorem”.
II
Cel i tematyka konkursu.
1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych opowiadań w dwóch grupach tematycznych oraz wydanie pierwszego tomu antologii RUBIEŻE RZECZYWISTOŚCI,
2. Opowiadania zgłaszane do konkursu muszą nawiązywać do jednego z dwóch tematów:
Hotel na uboczu
Diabeł gra w kości
III
Uczestnicy konkursu. Konkurs literacki „RUBIEŻE RZECZYWISTOŚCI” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych tworzeniem prozy, a przy okazji dobrą zabawą.
IV
Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie prac na konkurs literacki odbywa się poprzez nadesłanie pliku z tekstem na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila oraz nazwie pliku należy umieścić: imię, nazwisko autora, oraz tytuł opowiadania.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 opowiadania, bez względu na to, czy wybierze tylko jeden temat, czy podejmie wyzwanie w obu zaproponowanych..
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
• numer telefonu, adres e-mail,
• w tytule maila należy umieścić: imię, nazwisko autora, oraz tytuł opowiadania
• oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że przesłany utwór (tytuł) jest mojego autorstwa i dysponuję do niego wszelkimi prawami autorskimi. Podpisane oświadczenie musi mieć formę skanu lub zdjęcia.
• oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dniem 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017. 1219 tj.) na podany adres e-mail oraz numer telefonu na temat usług oferowanych przez NEVICOM sp. o. o. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, wystarczy wysłać maila informującego o wycofaniu zgody na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podpisane oświadczenie musi mieć formę skanu lub zdjęcia.
4. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na jego publikację w antologii RUBIEŻE RZECZYWISTOŚCI. Opowiadanie może zostać wyemitowane (jeszcze przed zakończeniem konkursu) na antenie audycji radiowej ABW – Antologia Bibliotekarium – Warsztaty, a następnie zamieszczeniem w dwumiesięczniku internetowym audio „Podpalacze Nieba”. Decyzja należy do Organizatora. Wyemitowanie opowiadania nie jest jednoznaczne ze znalezieniem się w gronie laureatów. Aby emisja na antenie radia była możliwa do wymienionych wcześniej dokumentów należy dołączyć skan lub zdjęcie Oświadczenia opublikowanego pod niniejszym regulaminem.
5. Zgłoszenia prac będą przyjmowane od 5.07.2018 r. od godz. 14.00 do 15. 10. 2018 r do godziny 23.59.
6. Utwory zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane (nawet w internecie), ani nagradzane w innych konkursach.
7. Utwory mogą przesyłać tylko ich autorzy.
8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
9. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich,
V. Tematyka prac konkursowych
1. Praca konkursowa musi być związana z jednym z tematów konkursu – Diabeł gra w kości; Hotel na uboczu.
2. Wybór prezentowanych treści i gatunku organizatorzy pozostawiają autorowi pracy w ramach tematów konkursu.
VI. Objętość prac konkursowych
1. Maksymalna objętość opowiadania nadesłanego na konkurs nie może przekroczyć 25 tys. znaków brutto tzn. ze spacjami (+/- 500)
2. Minimalna objętość tekstu to 2 tys. znaków brutto
VII. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie opowiadania nadesłane na konkurs, które spełniać będą wymagania organizatora, zostaną ocenione przez JURY, któremu przewodniczyć będzie Wiktor Żwikiewicz.
2. Spośród nadesłanych prac wybranych zostanie po 12 w każdym z dwóch tematów i te utwory zostaną zaprezentowane w antologii. Ich autorzy otrzymają egzemplarz autorski antologii oraz ksiażki wydawnictwa bibliotekarium.
3. JURY ma prawo zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wyróżnionych tekstów.
4. Opublikowanie tekstu w audycji radiowej ABW – Antologia Bibliotekarium – Warsztaty nie jest równoznaczne z wyborem do puli laureatów.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 grudnia 2018 roku.

VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny na stronie bibliotekarium.pl oraz w siedzibie organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i
zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie utworu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.
Organizator Konkursu
Nevicom Sp.z o.o.
--------------------------------------

Treść oświadczenia niezbędnego do emisji opowiadania w audycji radiowej:
O Ś W I A D C Z E N I E O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH DO DYSPONOWANIA OPOWIADANIEM „………………………………………………………………………………………………...”
imię i nazwisko: ............................................................................................................
adres zamieszkania:.......................................................................................................
.......................................................................................................................................
telefon: ..........................................................................................................................
e-mail: ...........................................................................................................................
Ja niżej podpisany, oświadczam, że jestem autorem opowiadania pt.
………………………………………………………………………………………………… i posiadam pełne autorskie
prawa majątkowe do w/w opowiadania (dalej nazywanej utworem) przesłanej w ramach
Warsztatów Literackich BIBLIOTEKARIUM, którego organizatorem jest NEVICOM sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Oświadczam, że przesłany utwór nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich (niewyłącznych) praw majątkowych do utworu w zakresie: - utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, ilość i wielkość nakładu; - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym,wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego; oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora w sposób zwyczajowo przyjęty.
Ponadto zgłaszając się do udziału w warsztatach BIBLIOTEKARIUM wyrażam zgodę na:
- drobne zmiany redakcyjne w tekście, które nie zmieniają jego sensu utworu,
- przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
Dz. U. Nr 101 póz. 926 z późn. zm.
miejsce i data podpis autora

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież